Serving God, Changing Lives

Sierra Pacific Synod Council Appoints Rev. Claire S. Burkat as Interim Bishop

​MILLBRAE, Calif. — After consultation with the presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in America and per the Sierra Pacific Synod Constitution (S8.54), the Sierra Pacific Synod Council has appointed the Rev. Claire S. Burkat as its interim bishop. She hopes to begin working in the synod the week of July 10.

Burkat joins the Sierra Pacific Synod from the Southeastern Pennsylvania (SEPA) Synod, where she served two terms as bishop (2006-2018). She is a 1978 graduate of the Lutheran Theological Seminary at Philadelphia and has served as a congregational pastor, assistant to the bishop, and mission director with the SEPA Synod, New Jersey Synod, and the Episcopal Diocese of Pennsylvania.

Since her retirement as synod bishop in 2018, Burkat most recently served as interim chaplain of Muhlenberg College in Allentown, Pa., and stepped in as acting bishop of the Delaware-Maryland Synod during Bishop William Gohl’s sabbatical.

The Sierra Pacific Synod Council and staff warmly welcome Burkat and thank the Office of the Presiding Bishop for its support in this time of transition.

______________________________________________________________________________

 About the Evangelical Lutheran Church in America:

The ELCA is one of the largest Christian denominations in the United States, with nearly 3.3 million members in more than 8,900 worshiping communities across the 50 states and in the Caribbean region. Known as the church of “God’s work. Our hands.,” the ELCA emphasizes the saving grace of God through faith in Jesus Christ, unity among Christians and service in the world. The ELCA’s roots are in the writings of the German church reformer Martin Luther.

Catherine Slabaugh
Communications and Connections Coordinator
Sierra Pacific Synod, ELCA
650-302-0364
catherine@spselca.org

El Consejo del Sínodo de Sierra Pacific designa

a la Reverenda Claire S. Burkat como Obispa Interina

 MILLBRAE, Calif. — Tras una consulta con la Obispa Presidenta de la Iglesia Luterana Evangélica de Estados Unidos y conforme a la Constitución del Sínodo de Sierra Pacific (S8.54), el Consejo del Sínodo de Sierra Pacific ha designado a la Reverenda Claire S. Burkat como obispa interina, quien espera comenzar a trabajar en el sínodo la semana del 10 de julio.

Burkat viene al Sínodo de Sierra Pacific desde el Sínodo del Sudeste de Pennsylvania (SEPA), donde se desempeñó como obispa durante dos mandatos (2006-2018).  Burkat se graduó en 1978 en el Seminario de Teología Luterana en Philadelphia y se ha desempeñado como pastora de congregación, asistente de obispo y directora de misión en el Sínodo de SEPA, el Sínodo de Nueva Jersey y la Diócesis Episcopal de Pennsylvania.

Desde que se retiró como obispa del sínodo en 2018, Burkat fue recientemente designada como capellana interina de Muhlenberg College en Allentown, Pa. y asumió como obispa del Sínodo de Delaware-Maryland durante el período sabático del Obispo William Gohl. 

El Consejo del Sínodo de Sierra Pacific y su personal dan una afectuosa bienvenida a Burkat y agradecen a la Oficina de la Obispa Presidenta por su apoyo en este período de transición.

______________________________________________________________________________

Acerca de la Iglesia Luterana Evangélica en Estados Unidos (ELCA):

La ELCA es una de las congregaciones cristianas más grandes de Estados Unidos, con casi 3.3 millones de miembros en más de 8,900 comunidades religiosas en los 50 estados y en la región del Caribe. Conocida como la iglesia de “El trabajo de Dios. Nuestras manos.”, la ELCA hace especial hincapié en la gracia salvadora de Dios a través de la fe en Jesucristo, la unidad entre los cristianos y el servicio en el mundo. Las raíces de la ELCA tienen origen en los escritos del reformador de la Iglesia, el alemán Martin Lutero. 

Catherine Slabaugh
Coordinadora de Comunicaciones y Relaciones  
Sierra Pacific Synod, ELCA
650-302-0364
catherine@spselca.org

 

Lub Chaw Tswj Haujlwm Tsev Teev Hawm Sierra Pacific Synod (Sierra Pacific Synod Council) Xaiv Tsa Rev. Claire S. Burkat ua tus Thawj Xibhwb Ib Vuag

MILLBRAE, Calif. — Tom qab sablaj nrog tus tuam thawj tswj ntawm lub Tsev Teev Hawm Lutheran Tshaj Xov Tseem Ceeb (Evangelical Lutheran Church) hauv teb chaws Meskas thiab ua raws li Tsab Cai Tswj Tsev Teev Hawm Sierra Pacific (Sierra Pacific Synod Constitution) (S8.54), lub Chaw Tswj Haujlwm Tsev Teev Hawm Sierra Pacific (Sierra Pacific Synod Council) tau xaiv tsa Rev. Claire S. Burkat ua nws tus thawj xibhwb ib vuag. Nws vam hais tias yuav tau pib haujlwm nyob rau hnub tim 10 lub Xya Hli.

Burkat koom nrog lub tsev teev hawm Sierra Pacific Synod los ntawm lub tsev teev hawm Southeastern Pennsylvania (SEPA) Synod, uas yog nws twb ua txoj haujlwm thawj xibhwb tau ob lub ncua sijhawm lawm (2006-2018). Nws kawm tiav xyoo 1978 ntawm lub Tsev Kawm Qib Siab Txog Kev Ntseeg Hauv Lutheran (Lutheran Theological Seminary) ntawm Philadelphia thiab nws tau ua ib tug xibhwb ntawm pawg ntseeg, tus pab thawj xibhwb, thiab tus thawj tswj haujlwm nrog lub tsev teev hawm SEPA Synod, New Jersey Synod, thiab Pawg Tsev Teev Hawm ntawm Cheeb Tsam Pennsylvania (Episcopal Diocese of Pennsylvania).

Suav txij hnub nws so haujlwm ntawm txoj haujlwm thawj xibhwb hauv tsev teev hawm xyoo 2018, tom qab kawg nkaus no Burkat yog ib tug tub ceev xwm ib vuag ntawm lub Tsev Kawm Qib Siab Muhlenberg hauv Allentown, Pa., Thiab nkag mus sawv cev ua ib tug thawj xibhwb ntawm Tsev Teev Hawm Delaware-Maryland nyob rau lub sijhawm uas yog Thawj Xibhwb William Gohl so haujlwm.

Lub Chaw Tswj Haujlwm Tsev Teev Hawm Sierra Pacific Synod thiab cov neeg ua haujlwm zoo siab txais tos Burkat yam puv npo thiab ua tsaug rau lub Chaw Ua Haujlwm ntawm Tuam Thawj Tswj Tsev Teev Hawm rau nws txoj kev txhawb nqa nyob rau lub sijhawm uas muaj kev hloov pauv no.

______________________________________________________________________________

Hais txog lub Tsev Teev Hawm Lutheran Uas Muaj Kev Tshaj Tawm Tseem Ceeb hauv teb chaws Meskas:

ELCA yog ib ntawm cov pawg ntseeg Christian uas loj tshaj plaws nyob rau teb chaws Meskas, muaj yuav luag txog 3.3 lab leej tswv cuab nyob rau ntau tshaj 8,900 lub zos teev hawm thoob plaws 50 lub xeev thiab nyob rau cheeb tsam Caribbean. Sawv daws paub hais tias yog lub tsev teev hawm ntawm “Vajtswv txoj haujlwm. Peb cov kev koom tes,” ELCA hais ntsees txog kev khaws txoj kev hlub ntawm Vajtswv cia los ntawm kev ntseeg tswv yisxus (Jesus Christ), kev sib sau ntawm cov ntseeg thiab kev pabcuam nyob thoob ntiaj teb. Cov cag keeb ntawm ELCA nyob rau hauv cov ntawv sau tseg ntawm tus hloov kho lub tsev teev hawm Yesmees (German) uas hu ua Martin Luther.

Catherine Slabaugh
Tus Neeg Lis Haujlwm Kev Txuas Lus thiab Kev Koom Tes
Tsev Teev Hawm Sierra Pacific Synod, ELCA
650-302-0364
catherine@spselca.org


Manni Maree Sinoodoosii Siyeeraa Paasifikii Luba Kilaaree S.Buurkaatii’n luba yeroofii tasisuun muudeera

 MILLBRAE, Calif. —Dura taa’aa Waldaa Luuteraanii Warra Wangeelaa Ameerikaa waliin erga mari’ateen boodaa fi akkaataa Heera Sinoodoosii Siyeeraa Paasifikii(S8.54) tiin, Manni Maree Siinodoosii Siyeraa Paasifik Luba Kilaaree S. Buurkaatiin luba yeroof taasisuun muudeera. Hojii isaanii torbanoota Adoolessaa 10 keessa jalqabuuf abdii qabu.

Buurkaat Siinodoosii Kibba Baha Pensilvaaniyaa (SEPA) irraa Siinodoosii Siyeraa Paasifikitti makaman,Sinoodoosii duraanii yeroo lamaaf (2006-2018) luba ta’uun tajaajilaniiru. Bara 1978 Filaadeelfiyaatti Seminaara Ti’ooloojii Luteraanii irraa kan eebbifaman yoo ta’u, Tiksee waldaa, gargaartuu lubaa, fi daayreektarii ergama Sinodoosii SEPA, Sinoodoosii Niiw Jeersii fi Mana Lubummaa Ipiskoopaal Pensilvaaniyaa keessatti tajaajilanii jiru.

Erga bara 2018 luba sinoodoosii irraa soorama baatee booda, Buurkaat yeroo dhiyootti Kolleejjii Muhlenberg Allentown, Pa. keessatti yeroof luba ta’uun tajaajilaa turan, akkasumas itti aanaa lubaa ta’uun Sinodoosii Delaware-Maryland yeroo Phaaphaasii Wiliyaam Gooyil boqonnaa waggaa isaanii bahanitti tajaajilaniiru.

Manni Maree Siinodoosii fi hojjettoonni Siyeraa Paasifik Buurkaatiin haala ho’aan simatu, yeroo ce’umsaa kana keessatti Waajjirri Dura Taa’aa Phaaphaasii  deeggarsa godheef  ni galateeffatu.

______________________________________________________________________________

Waa’ee Waldaa Luteraanii Warra Wangeelaa Ameerikaa:

ELCA’n waldoota kiristaanaa gurguddoo Ameerikaa keessaa tokko yoo ta’u, miseensota gara miliyoona 3.3 ta’an hawaasa waaqeffannaa 8,900 ol ta’an guutuu kutaalee 50 fi naannoo Kaaribiyaanii keessatti argamu. Waldaa “hojii Waaqayyoo” jedhamuun beekamti. Harki keenya.,” ELCA’n ayyaana fayyina Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoositti amanuu, tokkummaa Kiristaanota gidduu jiruu fi tajaajila biyya lafaa kana irratti xiyyeeffannoo guddaa kenna. Hundeenii fi ka’umsi ELCA, barreeffamoota Maartiin Luuteer-haaromsaa waldaa Jarmanii kan ta’e keessaati.

Kateriin Islaabaa Qindeessaa Qunnamtii fi Walitti Dhufeenyaa
Sinoodoosii Siyeeraa Paasifikii, ELCA
650-302-0364
catherine@spselca.org


  

  

 

This post was originally published on this site

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.